Foreslåtte vedtekter for Osebergskipets Venner § 1. Grunnlag
Foreningen Osebergskipets Venner (heretter kalt foreningen) ble stiftet på stiftelsesmøtet den 21.mai 2012 på Oseberg Quality Hotel.

§ 2. Formål
Foreningen er en åpen, upolitisk forening for folk med interesse for Stiftelsen Nytt Osebergskip (heretter kalt Stiftelsen) sin virksomhet og formål.

Foreningen vil gjennom medlemmene bistå Stiftelsen økonomisk og med dugnadsinnsats og andre ytelser, for å bidra til at Stiftelsen når sine mål.

§ 3. Kapital
Foreningen ble ved stiftelsen tilført en kapital på NOK 50.000.- som lån gitt av Stiftelsen. Øvrig kapital tilføres foreningen gjennom ulike medlemskap og gaver som støtte til foreningen.

§ 4. Årsmøte
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som skal behandle:

Godkjenning av innkalling
Valg av ordstyrer og referent
Styrets beretning og regnskap
Forslag til ny arbeidsplan og budsjett
Innkomne forslag
Valg av nytt styre
Valg av revisor

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars måned.
Innkalling sendes ut minst 4 uker før årsmøtet avholdes.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. I tillegg innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis 1/3 av medlemmene krever det.
 
§ 5. Styre
Foreningen ledes av et styre på fra 5-7 medlemmer.
Inntil 3 medlemmer vil være på valg årlig. Styremedlemmene fungerer som valgkomite, og kan gjenvelges.
 
Lederen oppnevnes for 2 år.
Styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnes for 2 år.

I første lovlig oppnevnte styre velges inntil 3  av medlemmene for 1 år.

Lederen og et av styremedlemmene oppnevnes av Stiftelsen.

Styret konstituerer seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når skriftlig møteinnkalling med saksliste er sendt alle styremedlemmene minimum 7 dager før møtedato.

Styret kan med 2/3 flertall beslutte at styreleder eller et av styremedlemmene fratrer før tjenesteperioden er over.

Styrets medlemmer tildeles ansvarsområder og ansvar i henhold til styrets vedtatte organisasjonsplan og arbeidsbeskrivelser.


§ 6. Styrets oppgaver
Organisere verving av medlemmer og føre medlemsregister og organisere innbetaling av kontingent fra medlemmene.
Organisere deltagelse på turer arrangert av båtlaget NOS for medlemmer, faddere, sponsorer og betalende gjester.
Organisere markeder i havnen.
Organisere medlemsfordeler og medlemsaktivitet, herunder deltagelse på festivaler og stevner.
Informasjonsarbeid i samarbeid med Stiftelsen
Vedta budsjett og handlingsplan for foreningens drift innen 1. april årlig.
Sørge for at det blir ført regnskap over foreningens eiendeler og gjeld, dens inntekter og utgifter, og at midlene forvaltes i samsvar med foreningens formål.
Styrets leder og ett av medlemmene har i fellesskap signaturfullmakt.

§ 7.Medlemsregler.
Medlemskap kan gis som aktivt medlemskap, som støttemedlem eller livsvarig medlemskap.. Det gis også bedrifts/foreningsmedlemskap. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet og rett til å delta i foreningens aktiviteter. Styret har rett til å ekskludere medlemmer og/eller nekte medlemmer deltagelse på arrangementer.


§ 8.Kontingent
Årsmøtet fastsetter kontingentens størrelse for hvert år. Kontingenten betales forskuddsvis innen fastsatt frist. Første års kontingenters størrelse fastsettes av styret.

§ 9. Revisjon
Styret oppnevner revisor.

§ 10.  Endring av vedtektene
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall i styret, og må godkjennes av årsmøtet.

§ 11.  Oppløsning
Foreningen kan oppløses dersom 2/3 av medlemmene i Stiftelsens styre mener at foreningen ikke drives etter vedtektene, eller at det ikke har vært aktivitet i foreningen i to påfølgende år. 

Endring som gjelder oppløsning må vedtas på to påfølgende lovlig innkalte årsmøter med minst 6 måneders mellomrom.

Denne paragraf kan ikke endres på et møte der det også fattes vedtak om oppløsning av foreningen.

Etter at all gjeld er dekket tilfaller foreningens verdier Stiftelsen Nytt Osebergskip. 


Vedtatt på stiftelsesmøtet den 21. mai 2012.